Contractul de vânzare este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă sa-l plătească.
Acte necesare incheierii contractului vânzare:
– acte de identitate părţi;
– actul de proprietate al imobilului vândut (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
– certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobil. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii în curs.;
– documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
– extrasul de carte funciară – obţinut prin intermediul biroului notarial – valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
– certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
– în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).
Cine plătește cheltuielile necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare?

Cheltuielile necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv onorariul, va fi achitat de către cumpărător, urmând ca impozitul datorat statului să fie achitat de către vânzător. Totodată cumpărătorul va trebui să achite taxa de cadastru în vederea intabulării imobilului achiziționat pe numele său.

Ne puteti ajuta distribuind pe :