Ce reprezinta contractul de comodat pentru un autoturism?
Împrumutul de folosință este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp conform art. 2146 din noul Cod Civil.
Actele necesare incheierii contractului de comodat a unui autoturism:
– Actul de identitate a comodantului (proprietarul autoturismului);
– Actul de identitate a comodatarului;
– Certificatul de inmatriculare al autoturismului;
– Carte de identitate a autoturismului.

Cine poate fi comodant?

Orice persoană care are dreptul de a folosi bunul, dacă prin lege sau printr-un contract nu I se interzice

Pot fi mai mulți comodanți?

Da, iar toate persoanele vor răspunde solidar față de proprietar (comodant)

Obligații Comodatar

1. Să păzească, să conserve bunul cu prudența și diligența unui bun proprietar

2. Să folosească bunul conform destinației și clauzelor stabilite prin contract/ (dacă nu e specificat)

– conform naturei bunului

(ATENȚIE! –dacă folosește bunul cu o altă destinație/peste termenul stabilit – comodatarul va răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar și în cazul unei forțe majore – excepție situația în care se dovedește că bunul ar fi pierit/deteriorat oricum – situație obiectivă )

3. Să ceară permisiunea proprietarului (comodantului) de fiecare dată când dorește să îi împrumute folosința bunului unui alt terț

Răspunderea comodatarului

1. Nu va răspunde pentu pierdere/deteriorare bun, dacă este rezultată dintr-o folosință uzuală în scopul în care a fost împrumutat

2. Va răspunde în situația forței majore pentru că se cere prudența și diligența unui bun proprietar DACĂ se probează că

– bunul putea fi salvat dacă întrebuința un bun propriu

– având de ales între a salva un bun propriu și bunul împrumutat a preferat să își salveze bunul său propriu

 

Răspunderea comodantului

1. Va repera prejudicial produs, dacă la data încheierii ct. bunul avea vicii ascunse despre care proprietarul (comodantul) știa și nu i-a spus nimic închiriatorului (comodatarului)

Cheltuieli

– Fiind un ct de folosință gratuită, comodatarul va suporta toate cheltuielile uzuale produse prin folosirea bunului

– Comodatarul are dreptul să îi fie rambursate cheltuielile pentru lucrările necesare neprevăzute la încheierea ct. dacă:

 Comodantul fiind înștiințat în prealabil a acceptat

 Situația unei urgențe, când nu s-a putut înștiința comodantul în timp util

!Atenție Indiferent de obligațiile ce se nasc în sarcina proprietarului (comodantului), chiriașul (comodatarul) nu are drept de retenție.

Restituire bun – La împlinire termen stabilit prin contract

Înainte de termen daca:

1. Comodantul are o nevoie urgentă și neprevăzută

2. Comodatarul decedează

3. Comodatarul își încalcă obligațiile

Nu există termen? – după folosire bun sau la cerere comodant

Titlu executoriu

Obligația de restituire

Dacă e autentic/semnătură privată cu dată certă – are titlu executoriu în cazul decesul comodatarului/expirarea termenului.

Dacă nu există termen pentru restituire, se va constitui titlu executoriu dacă nu se prevede destinația bunului sau se stabiliește că bunul va fi pentru totdeauna întrebuințat de împrumutător (caracter permanent)

Ne puteti ajuta distribuind pe :