Fiscul poate transmite contribuabilului prin e-mail, fax sau printr-o platformă online peste 30 de acte administrative fiscale, potrivit unui act normativ al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicat  în Monitorul Oficial.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, persoanele fizice, dar şi cele juridice, trebuie să adreseze organului fiscal o cerere, prin care să opteze pentru unul dintre mijloacele electronice de comunicare menţionate.

Astfel, contribualilii pot primi de la Fisc documente şi în varianta electronică sau pe fax. Persoanele fizice şi juridice trebuie să adreseze organului fiscal o cerere prin care să opteze pentru unul dintre mijloacele electronice de comunicare.

Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

1. Titlu executoriu;

2. Somaţie;

3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;

5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

7. Înştiinţare de compensare;

8. Înştiinţare de restituire;

9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;

12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;

13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;

14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;

15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;

16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;

18. Adresă de înfiinţare a popririi;

19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;

20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;

21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;

22. Notă de plată;

23. Extras de rol;

24. Aviz de inspecţie fiscală;

25. Invitaţie;

26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;

27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;

29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;

30. Raport de inspecţie fiscală;

31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externenerambursabile:

32. alte acte emise de organul fiscal local.

Aceste acte administrative fiscale, comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorul organului fiscal, însă vor purta semnătura digitală calificată a instituţiei.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :