Contractul de locațiune, contractul în temeiul căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar, folosinţa integrală sau parţială a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durată de timp determinată în schimbul unui preţ corespunzător.

Contractul de locaţiune este consensual, sinalagmatic, oneros, comutativ şi cu execuţie succesivă în timp; are caracter vremelnic, locaţiunea facându-se pe o durată de timp determinată şi nu perpetuu. în principiu este un act de administrare (părţile trebuie să aibă capacitatea juridică necesară încheierii unor asemenea acte; minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot încheia contracte de locaţiune, în condiţiile legii).

 

Bunurile închiriate pot fi mobile, imobile, corporale şi incorporale. în toate cazurile, bunurile trebuie să fie nefungibile (nu pot fi înlocuite unele cu altele) şi individual determinate.

In executarea contractului, locatorul are următoarele obligaţii:

  1. a) să predea bunul închiriat;
  2. b) să efectueze reparaţiile necesare menţinerii lucrului închiriat în stare de funcţionare;
  3. c) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat, răspunzând pentru evicţiune şi pentru viciile lui.

Locatarul, la rândul său se obligă să:

  1. a) folosească lucrul cu bună-credinţă, ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lui; b) să plătească chiria;
  2. c) să restituie la termen locatorului bunul închiriat;
  3. d) să răspundă pentru incendiu;
  4. e) să apere lucrul împotriva uzurpărilor.

Chiria trebuie să fie prevăzută în contract (dacă lipseşte, contractul este calificat contract de comodat), să fie determinată şi determinabilă, să constea într-o sumă de bani (fixă sau cotă procentuală) ori altă prestaţie, să fie sinceră şi serioasă, să fie stabilită în raport de durata contractului şi să fie stabilită succesiv, total sau parţial. Contractul de locaţiune încetează prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) prin denunţarea unilaterală (când nu prevede termenul de închiriere);

c) reziliere pentru neexecutare;

d) la expirarea termenului;

e) la pieirea bunului închiriat;

f) la desfiinţarea titlului locatorului;

g) la înstrăinarea bunului închiriat.
Sursa: legeaz.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Ne puteti ajuta distribuind pe :