Contractul de vânzare-cumpărare este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa-l plateasca. Acte necesare incheierii contractului de vânzare-cumpărare la notar public: – acte de identitate parti; – actul de proprietate al imobilului vandut (după…

  Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Potrivit art. 2255 din noul Cod Civil referitor la forma contractului de intretinere, acesta se incheie in forma autentica, la notariat, sub sanctiunea nulitatii absolute. De asemenea,…

Contractul de locațiune, contractul în temeiul căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar, folosinţa integrală sau parţială a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durată de timp determinată în schimbul unui preţ corespunzător. Contractul de locaţiune este consensual, sinalagmatic, oneros, comutativ şi cu execuţie succesivă în timp;…

Prin cesiune de contract se înţelege o cesiune globală a poziţiei contractuale pe care o parte o are în contract, în manieră independentă de cesiunea individuală a conţinutului contractului – drepturi şi obligaţii. Intr-o altă definiţie se pune accentul pe substituirea uneia din părţile contractului iniţial mai degrabă decât pe cesiunea drepturilor şi obligaţiilor rezultate…

Contractul de imprumut este definit ca fiind acel act juridic prin care o parte, numita imprumutator, transmite unei alte parti, numita imprumutat, folosinta sau proprietatea unui bun, cu obligatia pentru aceasta din urma sa restituie la scadenta bunul in natura (in individualitatea sa) sau bunuri de acelasi gen, de aceeasi calitate si in aceeasi cantitate. In ipoteza in…

Schimbul este contractul prin care fiecare dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul. Precizăm că schimbul este apreciat în doctrină şi ca „o vânzare dublă” datorită marilor sale asemănări cu contractul de vânzare-cumpărare (neîntâlnite între două contracte totuşi, distincte, independente). Astfel, fiecare dintre…

Renta viageră este contractul prin care o persoană numită credirentier înstrăinează un „capital de orice natură” altei persoane numită debirentier, în schimbul unor prestaţii periodice în „bani sau alte bunuri fungibile” plătite până la moartea credirentierului. Renta viageră poate fi şi cu titlu gratuit (constituită prin donatie sau legat cuprins în testament). în acest caz, renta…

Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.  …

Partajul este operaţiunea juridică prin care este sistată proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate (indiferent de izvorul său), precum şi asupra bunurilor aflate în devălmăşie (în cazul bunurilor soţilor). Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească. În acest…

Contractul de donație este contractul prin care o parte, numită donator, transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană numită donatar, care îl acceptă. „Clauza de uzufruct viager” înseamnă că pe perioada vieții donatorului, acesta va păstra posesia bunului, transmițându-se doar nuda proprietate către donatar, urmând ca la decesul…

Ne puteti ajuta distribuind pe :