Contractul de locațiune, contractul în temeiul căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar, folosinţa integrală sau parţială a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durată de timp determinată în schimbul unui preţ corespunzător. Contractul de locaţiune este consensual, sinalagmatic, oneros, comutativ şi cu execuţie succesivă în timp;…

Prin cesiune de contract se înţelege o cesiune globală a poziţiei contractuale pe care o parte o are în contract, în manieră independentă de cesiunea individuală a conţinutului contractului – drepturi şi obligaţii. Intr-o altă definiţie se pune accentul pe substituirea uneia din părţile contractului iniţial mai degrabă decât pe cesiunea drepturilor şi obligaţiilor rezultate…

Contractul de imprumut este definit ca fiind acel act juridic prin care o parte, numita imprumutator, transmite unei alte parti, numita imprumutat, folosinta sau proprietatea unui bun, cu obligatia pentru aceasta din urma sa restituie la scadenta bunul in natura (in individualitatea sa) sau bunuri de acelasi gen, de aceeasi calitate si in aceeasi cantitate. In ipoteza in…

Schimbul este contractul prin care fiecare dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul. Precizăm că schimbul este apreciat în doctrină şi ca „o vânzare dublă” datorită marilor sale asemănări cu contractul de vânzare-cumpărare (neîntâlnite între două contracte totuşi, distincte, independente). Astfel, fiecare dintre…

Renta viageră este contractul prin care o persoană numită credirentier înstrăinează un „capital de orice natură” altei persoane numită debirentier, în schimbul unor prestaţii periodice în „bani sau alte bunuri fungibile” plătite până la moartea credirentierului. Renta viageră poate fi şi cu titlu gratuit (constituită prin donatie sau legat cuprins în testament). în acest caz, renta…

Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.  …

Partajul este operaţiunea juridică prin care este sistată proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate (indiferent de izvorul său), precum şi asupra bunurilor aflate în devălmăşie (în cazul bunurilor soţilor). Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească. În acest…

Contractul de donație este contractul prin care o parte, numită donator, transmite cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană numită donatar, care îl acceptă. „Clauza de uzufruct viager” înseamnă că pe perioada vieții donatorului, acesta va păstra posesia bunului, transmițându-se doar nuda proprietate către donatar, urmând ca la decesul…

Articolul 2343 al Noului Cod Civil defineste ipoteca ca fiind  acel “drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii”. Avand in vedere ca este o garantie reala, ipoteca asigura titularului ei dreptul de urmarire si de preferinta. Obiectul ipotecii consta in faptul ca ea garanteaza capitalul si accesoriile creantei, cheltuielile de conservare…

Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare este un contract în care ambele părţi, denumite promitent-vânzător şi promitent-cumpărător, se obligă să încheie în viitor, la preţul stabilit, contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect bunul ce face obiectul înţelegerii; reprezintă o obligația de “a face “. Pentru garantarea încheierii viitoare a contractului de vânzare-cumpărare se poate da promitentului vânzător…

Ne puteti ajuta distribuind pe :